V // Acrylic on Carpet, Brass Eyelets // 40 x 30 cm // 2014

V // Acrylic on Carpet, Brass Eyelets // 40 x 30 cm // 2014

V // Acrylic on Carpet, Brass Eyelets // 40 x 30 cm // 2014